Articles

November 6, 2019

Getting hotels to cater to healthcare travellers in Malaysia (Myanmar Translation)

Swanky ဟ ော်တယဟော် ှေ့ က ားဟ ေါ်ကဟေ ဟေက မျကမော် ေတော် ော်ထ ားတဲ့ အမျ ားသမားတဦားဆငားော် လ တယ။ော် သကဲ့ကိုညဖိုဲ့တိုယဝော်ေထော်မော်ားကဟားထကွသော်ွားတယော်-ဘားတော်ကလိုားထငိုတော်စော်ခေို။ဲ့သမက နငိုငော်ံခားသားတစော်ဦားဖစော်ပား တိုယအော်ေားေားမတဲ့ ဟဆားရိုတံစော်ခမို ေရဟေါငားော်အဟတကော်က ခစွ တကော် သို မှုခယံ ထ […]
November 6, 2019

နွေးနွေးတဲ့မိခငဘ်ဝခရွေးလမ်ွေး

မလ ေးရ ေးနငို င် ရံ နဲ့ မညလ် ် အဆလို ် Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin န စဲ့ ေးပ ေးလရေး ပို ်ငနေး် ရင် Datuk Seri Khalid Mohammad […]
November 6, 2019

Tìm hiểu về các khách sạn phục vụ khách du lịch chăm sóc sức khỏe tại Malaysia

Khách du lịch y tế thường có nhu cầu cần được chú ý nhiều hơn và nhân viên tại khách sạn cũng cần lưu tâm nhiều […]
November 6, 2019

Chia sẻ của CEO Sherene Azli về Du lịch Y tế: Kinh nghiệm từ Malaysia dành cho Croatia

Bà Sherene Azli, CEO của Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia với TCN tại CIHT năm 2018 tại Crikvenica Ngày 12 tháng 11 năm 2018 […]
November 6, 2019

Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism

November 12, 2018 – One of the many things I love about my job running Total Croatia News is that there is so much to cover […]
November 6, 2019

Melakukan IVF

“Setelah melakukan penelitian dan konsultasi dengan ahli menyeluruh pada berbagai perawatan Assisted Reproductive Technology (ART), kami memilih IVF karena kemungkinannya lebih baik. Saya bahkan berharap untuk […]